Triển khai hệ thống

Chúng tôi hỗ trợ triển khai và vận hành những hệ thống công nghệ thông tin giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Asprova

Asprova là hệ thống Lập kế hoạch & Lập kế hoạch nâng cao (APS) giúp tạo lịch trình sản xuất nhanh chóng cho nhiều ngành sản xuất và nhiều quy trình, tích hợp đầy đủ các kế hoạch bán hàng, sản xuất, tồn kho và mua hàng.

www.asprova.com

I-reporter

i-Reporter cung cấp nhiều tính năng khác nhau để giúp doanh nghiệp chuyển đối số và không cần giấy tờ ở bất kể lĩnh vực nào.

i-reporter.jp/en